Altri produttori

 

Banpresto Logo

 • Daitarn III Daitarn III

 • Great Impact Gurren Lagann Gurren Lagann

 • Poseidon Poseidon

 

 • SxT-02 Getter Black
 • SxT03 Getter 1

 • Mg-02 MazinKaiser
 • Mg-03 Godannar twin drive mode

 • Bt01 Smokescreen
 • Bt02 Lambor
 • MP 09 Rodimus Convoy

 • CSG02 Yatta Wan (Yatta Can)
 • CSG04 Daikyojin
 • SG-01 Time Meka Buton
 • SG-03 Time Gaikotsu

Kaiyodo logo

 • Evangelion 00 Evangelion 00 Proto type
 • Evangelion 01 Evangelion 01 Test type
 • Evangelion 02 Evangelion 02 Production model